Najczęściej kupowane

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

   III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

   IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

   V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

   VI. REKLAMACJA PRODUKTU

   VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załączniki:

NR 1 – odstąpienie od umowy

NR 2 – formularz reklamacyjny

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

       1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mbclassicbag.pl prowadzony jest przez firmę MB Classic-Bag z siedzibą w Radomsko, ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 772-214-30-43, REGON 101733977, adres poczty elektronicznej: biuro@mbclassicbag.pl, numery telefonów kontaktowych: 501-596-015, 509 149 116

    2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

       3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

           a. CENA – określona w złotych polskich, kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

           b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

           c. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu.

           d. KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

           e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

           f. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

           g. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień.

           h. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów.

           i. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

           j. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.

           k. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

           l. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

           m. SKLEP INTERNETOWY - platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.mbclassicbag.pl

           n. SPRZEDAWCA– firma MB Classic –Bag z siedzibą w Radomsku, przy ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko, NIP 772-214-30-43, REGON 101733977, adres poczty elektronicznej: biuro@mbclassicbag.pl, numery telefonów kontaktowych: 501-596-015, 509 149 116

           o. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

           p. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem nie będącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

           q. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

           r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

           s. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta.

   II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

       1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

           a. konto,

           b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

           c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

           d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

           e. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;

           f. Newsletter.

       2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

           a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

           b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;

       3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

           a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

           b. kliknięciu pola „Zarejestruj”

       4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

       5. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mbclassicbag.pl lub też pisemnie na adres: ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

       6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

       7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą.

       8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

           a. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

           b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

           c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;

           d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

           e. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

           f. niepodejmowania działań takich jak:

               - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej

               - modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.

       9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na przykład:

           a. pisemnie na adres: ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko

           b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mbclassicbag.pl;

       10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

       11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

   III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

       1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

        2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:

           a. na stronie Sklepu Internetowego;

           b. pocztą elektroniczną;

       3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

       4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

       5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

           a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

           b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor,, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

           c. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

           d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

           e. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego. Przy każdym Zamówieniu wymagana jest akceptacja regulaminu przez Klienta.

           f. Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i płacę”).

           g. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

           h. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;

       6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

           a. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży.

           b. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości elektronicznej na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie.

           c. w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

       7. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

       8. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

       9. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

   IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

       1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

           a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

            b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

           c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;

           d. gotówką przy odbiorze osobistym.

       2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów;

       3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

       4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

       5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

   V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

       1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

       2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „ Dostawa” na Stronie Internetowej, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

           a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

           b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

       3. W zależności od warunków technicznych, Sprzedawca może umożliwić także odbiór osobisty pod adresem własnego sklepu stacjonarnego.

       4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

       5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych.

       6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

           a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;

           b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

       7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

   VI. REKLAMACJA PRODUKTU

       1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

       2. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta.

       3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

       4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

           a. pisemnie na adres: ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko;

           b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mb.classicbag.pl;

       5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

           a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

           b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

       6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

       7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

       8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

       9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko.

       10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

   VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

       1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

           a. pisemnie na adres: ul. Architektów31 97-500 Radomsko;

           b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mbclassicbag.pl

           c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

       2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

       3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

           a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

     4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

       5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta następuje w chwili otrzymania Produktu z powrotem.

       6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Architektów 31, 97-500 Radomsko. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu – paragon.

       8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

   VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. Regulamin obowiązuje od dnia 29.08.2016 r.

       2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

IX. Polityka prywatności

Polityka prywatności www.torebka-damska.pl

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem biuro@torebka-damska.pl. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne

 

Kto jest administratorem danych osobowych w sklepie www.torebka-damska.pl?

 

Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.torebka-damska.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

MB Classic-Bag

Maciej Brzeźniak

Ul. Architektów 31

97-500 Radomsko

NIP 772-214-30-43

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w sklepie www.torebka-damska.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie www.torebka-damska.pl dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.

W trakcie rejestracji prosimy o:

imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki

adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki

e-mail – niezbędny do logowania do sklepu i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepu

numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez sklep www.torebka-damska.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

 

Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki

adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki

e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia

numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

numer NIP niezbędny do wystawiania dokumentu sprzedaży

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep www.torebka-damska.pl są przekazywane firmom kurierskim w podanym poniżej zakresie:

 

Imię i nazwisko, adres, telefon, numer NIP, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki.

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez sklep www.torebka-damska.pl.

 

Sklep www.torebka-damska.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności:

Przelewy24,

PayPal.

 

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na sklep www.torebka-damska.pl

Sklep www.torebka-damska.pl (cookies)

Sklep www.torebka-damska.pl wykorzystuje technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.torebka-damska.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania sklepu www.torebka-damska.pl do Twoich potrzeb.

Sklep www.torebka-damska.pl wykorzystuje cookies do:

zapamiętania zalogowania

zapamiętania zawartości Twojego koszyka

zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania w sklepie www.torebka-damska.pl

tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania sklepu www.torebka-damska.pl

profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do ich preferencji

wyświetlania reklam typu popup

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze sklepu www.torebka-damska.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.